ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov firmy: KASE, s.r.o.
IČO: 36272124
DIČ: 2022007339
IČ DPH: SK2022007339
SÍDLO: 137, 919 06 Naháč
PREVÁDZKA: Zámocká 2, 919 04 Smolenice
KONATEĽ: Roman Sersen
                         

Spoločnosť KASE, s.r.o. so sídlom v Naháči je spoločnosť, pôsobiaca v lesnom hospodárstve od roku 2005. Je založená na tradícii, skúsenostiach a odbornosti. Zamestnanci sú vedení lesníkmi zo starých lesníckych rodín, ktorí sa venujú zveľaďovaniu lesov, zavádzajú nové, progresívne technológie, sledujú trendy, pristupujú ku práci svedomito a odborne. V súčasnosti vo firme pracuje tím lesníckych odborníkov, ktorí sa snažia pozdvihnúť súkromný lesnícky sektor na vyššiu úroveň. Spoločnosť sa venuje lesníctvu komplexne - od výsadby sadeníc cez ich ošetrovanie a ochranu, zároveň vykonáva pestovné ruby. Odborne sa venuje prebierkam porastov a v prípade rubných ťažieb sa snaží uprednostniť prírode blízky spôsob hospodárenia s čo najlepším využitím prirodzeného zmladenia. 

Základným zámerom spoločnosti je získanie vlastníckych práv k lesným pozemkom a ich následné zlučovanie do plošne a hospodársky efektívnych lesných celkov, ktoré budú plniť tak produkčné, ako aj mimoprodukčné funkcie lesa. Následným krokom je vytvorenie štruktúry pre obhospodarovanie nadobudnutých lesov pri zachovaní princípu funkčne integrovaného obhospodarovania lesov. V súčasnosti firma obhospodaruje 515 ha lesných pozemkov. 

Z hľadiska lesníckej činnosti firma na súčasnom trhu poskytuje služby zalesňovania, pestovania lesa, ochrany lesa, služby odborného lesného hospodára, vykonáva výrobu lesnej štiepky, čistenie lesných pozemkov a ciest, predaj dreva, dopravu dreva a ťažbu dreva ako vrchol lesníckeho snaženia. 

Pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti, predpisy a schválené postupy. Do ťažbovej činnosti sú nasadení iba školení pracovníci s povolením, prehliadkami, školení a s dlhoročnými skúsenosťami. Firma sústreďuje hmotu úväzkovými a bezúväzkovými technológiami. Podľa náročnosti terénu, ročného obdobia a hospodárskeho spôsobu sa pri ťažbovo-dopravných procesoch tvoria jednotlivé kombinácie koní, traktorov či viacoperačných strojov. 

Predaj, kúpa, či odvoz dreva sú činnosti, ktoré dopĺňajú portfólio firmy KASE. Vývoj firmy ústavne napreduje a drží krok s novými technológiami, ktoré spĺňajú súčasné bezpečnostné i emisné normy a zároveň sú najproduktívnejšie z hľadiska efektivity práce. Preto súčasný strojový park firmy KASE je značne zmodernizovaný a tento trend sa snaží udržiavať i naďalej.

Vytvorte si webové stránky zdarma!